สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :   บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
                                   25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
                                   ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน หรือ
                                   NOMURA DIRECT หมายเลขโทรศัพท์ 0 2638 5500 และ 0 2287 6000
                                   E-mail: info.cns@th.nomura.com